Ogólne warunki umowy najmu powierzchni magazynowej SchowajTo S.C.

§ 1

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków (dalej: „OW”) oraz Umowy Najmu zawartej przez Wynajmującego ( Schowajto Łukasz Krępa, Rafał Krępa Spółka Cywilna z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Nowa 1 NIP 9731074555, REGON 387388949) z Najemcą (dalej: „Umowa”), Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem Przedmiot Najmu (wskazany, opisany i oznaczony w Umowie), znajdujący się w magazynie lub na terenie obiektu Wynajmującego wskazanego w Umowie (dalej: „Magazyn”) w celu użytkowym polegającym na składowaniu rzeczy
 2. Przedmiot Najmu zostaje oddany w najem bez wyposażenia.
 3. Podpisując Umowę Najemca oświadcza i potwierdza, że:
 4. znany jest mu stan Przedmiotu Najmu i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,
 5. Przedmiot Najmu jest pusty i wolny od wad,
 6. odbiera Przedmiot Najmu w stanie opisanym w b),
 7. d) zwróci Wynajmującemu Przedmiot Najmu opróżniony z ruchomości, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, najpóźniej w dniu wygaśnięcia stosunku najmu wynikającego z Umowy.

§ 2

 1. Przedmiot Najmu przeznaczony jest wyłącznie do składowania przez Najemcę rzeczy Najemca nie może zmieniać przeznaczenia Przedmiotu Najmu, ani używać go w innych celach jak np.: zamieszkanie, prowadzenie działalności gospodarczej. Najemca powinien użytkować Przedmiot najmu tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane składowanymi przez niego rzeczami oraz za inne naruszenia Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Najemcę do Przedmiotu najmu.
 3. Najemca nie może składować rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę Wynajmującemu lub osobom trzecim. Zabronione jest składowane w Przedmiocie Najmu w szczególności rzeczy, których posiadanie albo wprowadzanie do obrotu jest zabronione lub regulowane przez przepisy prawa, materiałów i środków powszechnie uznawanych za toksyczne, żrące, wybuchowe, łatwopalne (inne niż dokumenty papierowe), chemiczne, radioaktywne, skompresowanych gazów, amunicji, jakichkolwiek pojemników ciśnieniowych np. służących do przewozu gazów technicznych lub LPG, paliw, żywności, substancji uczulających lub drażniących lub w inny sposób oddziaływujących na rzeczy, osoby, zwierzęta, rośliny, odpadków, przedmiotów emitujących dym lub zapach, przedmiotów nie należących do Najemcy, nawozów, środków czyszczących, rzeczy przedstawiających znaczną wartość, takich jak pieniądze, biżuteria, dzieła sztuki, papiery wartościowe, materiały kolekcjonerskie, antyki, substancje organiczne przyciągające robactwo lub insekty, ani jakichkolwiek innych materiałów, które są niedozwolone, niebezpieczne lub niebezpieczne w obsłudze. Najemca może składować jedynie rzeczy suche oraz nie zagrażające rozlaniem lub
 4. Najemca ma prawo wnosić do przedmiotu najmu jedynie rzeczy ruchome stanowiące jego własność lub współwłasność. W przypadku wniesienia rzeczy ruchomych stanowiących własność osoby trzeciej, Najemca ma obowiązek poinformować o tym Wynajmującego na piśmie z wyszczególnieniem rzeczy stanowiących własność osoby trzeciej.
 5. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas oznaczony, po upływie czasu na który umowa została zawarta, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony z zachowaniem takiego samego okresu rozliczeniowego, jeżeli Najemca nie opróżnij Przedmiotu Najmu z rzeczy i nie usunął swojego zabezpieczenia najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Najmu
 6. Z upływem terminu obowiązywania Umowy lub w przypadku rozwiązania Umowy, bądź niezwłocznie na wezwanie Wynajmującego lub w przypadku wystąpienia zdarzenia nagłego powodującego zagrożenie, Najemca zobowiązany jest do usunięcia rzeczy składowanych w Przedmiocie W przypadku, gdy ruchomości Najemcy nie zostaną usunięte z przedmiotu najmu, Strony zgodnie przyjmują, że Najemca porzucił wszystkie ruchomości znajdujące się w przedmiocie najmu w zamiarze wyzbycia się ich własności w myśl art. 180 KC.
 7. Jeżeli po ustaniu stosunku najmu Najemca nie usunie rzeczy z przedmiotu najmu, Wynajmujący będzie uprawniony według własnego uznania do ich usunięcia, zniszczenia lub utylizacji na koszt i ryzyko Najemcy.
 8. W przypadku, gdy Wynajmujący stwierdzi uszkodzenia Przedmiotu Najmu albo zostanie on pozostawiony po rozwiązaniu albo wygaśnięciu stosunku najmu w stanie przekraczającym normatywne zużycie, Wynajmujący wezwie Najemcę do przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Wynajmujący będzie miał prawo doprowadzić Przedmiot Najmu do stanu pierwotnego na koszt i ryzyko Najemcy.

§ 3

 1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Przedmiotu Najmu w sposób umożliwiający niezakłócone korzystanie z pozostałych pomieszczeń Magazynu oraz części wspólnych
 2. Korzystając z przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisów porządkowych, pożarowych, bezpieczeństwa i higieny.
 3. Najemcy nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian przeznaczenia przedmiotu Najmu, przeróbek, adaptacji, zmian konstrukcyjnych, instalować żadnego wyposażenia w Przedmiocie Najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Najemcę powyższych postanowień, Wynajmujący będzie miał prawo, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Najemcy do przywrócenia stanu poprzedniego, wejść do Przedmiotu Najmu i usunąć wprowadzone zmiany lub zainstalowane wyposażenie na koszt i ryzyko
 4. Najemca nie może oddać Przedmiotu Najmu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć osobom
 5. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Przedmiotu Najmu 24 godziny na dobę, ochrony Magazynu, w którym znajduje się Przedmiot Najmu, utrzymania w czystości jego części wspólnych oraz do dostarczania energii elektrycznej do części wspólnych.
 6. Najemca może korzystać z miejsc parkingowych znajdujących się na terenie przed Magazynem, w którym znajduje się Przedmiot Najmu, jedynie w celu wniesienia lub wyniesienia rzeczy ruchomych do lub z Przedmiotu Najmu. Okres postoju nie może przekraczać 120 minut. Podczas postoju silnik pojazdu nie może być włączony. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad udostępnienia miejsc postojowych o których mowa powyżej, Wynajmujący będzie uprawniony do obciążenia Najemcy opłata za korzystanie z miejsca postojowego zgodnie z Cennikiem usług
 7. W razie wystąpienia zdarzenia nagłego i nieprzewidzianego, takiego jak pożar, zalanie czy innego rodzaju zagrożenia, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy dostęp do Przedmiotu
 8. Wynajmujący może wejść do Przedmiotu Najmu w przypadku konieczności realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, awarii, nieopłacenia czynszu, zagrożenia wystąpienia szkody na mieniu czy na osobie związanej pośrednio lub bezpośrednio ze składowanymi rzeczami albo w razie uzasadnionego podejrzenia składowania w Przedmiocie Najmu niedozwolonych Umową
 9. W przypadku zalegania przez Najemcę z zapłatą jakichkolwiek należności przysługujących Wynajmującemu od Najemcy, Wynajmujący będzie uprawniony do uniemożliwienia Najemcy korzystania z Przedmiotu Najmu do czasu uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wynajmującego, na co Najemca nieodwołalnie wyraża zgodę.
 10. W przypadku opóźnienia Najemcy z zapłatą czynszu, Wynajmujący wezwie Najemcę do wydania przedmiotów objętych ustawowym prawem
 11. Odpowiedzialność Wynajmującego jest określona ogólnymi zasadami Kodeksu
 12. W żadnym przypadku i niezależnie od postanowień 3 pkt. 12 Wynajmujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za utracone korzyści Najemcy.

§ 4

 1. Po zawarciu Umowy i opłaceniu przez Najemcę czynszu za pierwszy miesiąc najmu, Wynajmujący przekaże Najemcy kod dostępu do Magazynu, w którym znajduje się Przedmiot Najmu. Najemca na własny koszt i ryzyko zobowiązuje się zabezpieczyć wejście do Przedmiotu Najmu przy użyciu kłódki, do której klucze będą w posiadaniu Najemcy.

§ 5

 1. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia rzeczy składowanych w Przedmiocie
 2. Wynajmujący oświadcza, że w ramach posiadanej przez Wynajmującego umowy ubezpieczenia możliwe jest objęcie ochroną ubezpieczeniową rzeczy składowanych w Przedmiocie Najmu przez Najemcę. Wynajmujący przedłoży Najemcy warunki ubezpieczenia wraz z zawarciem Umowy Najmu. Najemca przyjmuje do wiadomości, że rzeczy Najemcy będą objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie w sytuacji terminowego uiszczania stosownej opłaty wraz z Najemca przyjmuje do wiadomości, że warunki ubezpieczenia oraz opłata związana z objęciem rzeczy Najemcy ubezpieczeniem mogą ulec zmianie, o czym Wynajmujący powiadomi Najemcę w formie wiadomości e-mail.
 3. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Wynajmującego o wystąpieniu szkody w Przedmiocie Najmu lub w składowanych rzeczach.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione do Przedmiotu Najmu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub utratę przedmiotów składowanych w Przedmiocie Najmu,
 5. Wynajmujący będzie zwolniony z odpowiedzialności za zaniechanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w stopniu w jakim zaniechanie będzie wynikało z wystąpienia Siły Wyższej przez czas jej występowania lub w związku ze skutkami wystąpienia Siły Wyższej. Działania Siły Wyższej rozumiane są jako zdarzenie nagłe i nieprzewidziane takie jak : klęska żywiołowa, powódź, trzęsienie ziemi, huragan lub inne klęski żywiołowe, wojnę, konflikt zbrojny, atak terrorystyczny, rozruchy i zamieszki; jądrowe, chemiczne lub biologiczne zanieczyszczenie; pożar, wybuch lub przypadkowe uszkodzenie; ekstremalnie niekorzystne warunki pogodowe; przerwę lub awarię usług komunalnych, w tym energii elektrycznej, gazu lub wody.

§ 6

 1. W przypadku, gdy Najemca: a) korzysta z Przedmiotu Najmu niezgodnie z Umową lub OW i mimo pisemnego upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób lub b) zakłóca porządek, ład lub bezpieczeństwo lub c) zalega z płatnością Czynszu za więcej niż dwa miesiące, Umowa może zostać rozwiązana przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym. Umowa ulega rozwiązaniu z momentem doręczenia Najemcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, listem poleconym lub e-mailem na adres wskazany przez Najemcę w Umowie. Za doręczenie oświadczenia, strony przyjmują także niepodjęcie przesyłki poleconej kierowanej na adres Najemcy wskazanych w umowie z upływem 7 dnia od daty pierwszego awizowania przesyłki.
 2. Najemca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Wynajmującego jej postanowień.
 3. W przypadku korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu po rozwiązaniu Umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w wysokości dwukrotności Czynszu, za każdy miesiąc bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu.
 4. Wynajmującemu, z tytułu opóźnień w zapłacie Czynszu, należne będą od Najemcy odsetki umowne w wysokości stanowiącej dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne przewidziane w 481§2 KC).
 5. Jeżeli opóźnienia w uiszczeniu Czynszu lub którejkolwiek z innych opłat przekracza 14 dni, licząc od dnia wymagalności najstarszej należności, dług może zostać przekazany do windykacji przez firmę zewnętrzną.
 6. OW obowiązują przez cały okres obowiązywania Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków Najmu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności:
  1. Wprowadzenie nowych przepisów prawa lub ich nowelizacje, zmiany interpretacji przepisów prawa na skute orzeczeń sądów lub decyzji właściwych organów, jeżeli zmiany te spowodują niemożliwość lub znacznie utrudnią wykonywanie umowy na obowiązujących warunkach,

 1. Dostosowanie postanowień niniejszej umowy Ogólnych Warunków Najmu do koniecznych zmian w systemie informatycznym Wynajmującego,
 2. Zmian w ofercie Wynajmującego, w tym w szczególności rozszerzenia, ulepszenia funkcjonalności istniejących usług lub rezygnacji niektórych usług.
 1. W celu zmiany Ogólnych Warunków Najmu Wynajmujący poinformuję Najemcę o proponowanej zmianie przynajmniej 14 dni przed ich wejściem życie przesyłając nową treść Ogólnych Warunków Najmu w drodze korespondencyjnej Najemcy lub w razie jego braku na adres wskazany w Umowie Najmu
 2. W przypadku, gdy Najemca nie akceptuje zmienionych Ogólnych Warunków Najmu, ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Najmu z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Niezłożenie przez Najemcę oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Najmu w powyższy sposób będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane zmiany Ogólnych Warunków
 3. Jeżeli Najemca wyraził zgodę na komunikację elektroniczną, wszelka korespondencja, w tym dotycząca stanu płatności Najemcy oraz zaległości w płatnościach czynszu, w szczególności wezwania do zapłaty, jak również oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub zmianie Ogólnych Warunków Najmu, będzie przesyłana pocztą elektroniczną, na adres elektroniczny wskazany przez Najemcę w Umowie W przeciwnym razie korespondencja będzie przesłana pocztą lub doręczona osobiście.
 4. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem Umowy Najmu będzie kierowana na adresy ( w tym adresy poczty elektronicznej) Stron wskazane w Umowie Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o zmianie tych danych pod rygorem uznania za skutecznie doręczonej korespondencji wysłanej na ostatnio znany adres ( w tym adres email)
 5. Nieważność jednego lub kilku postanowień OW nie powoduje nieważności innych postanowień niniejszych OW lub
 6. Niniejsze OW stanowią integralną część
 7. Najemca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 8. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@schowajto.pl. Schowajto s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

§ 7

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości, że Wynajmujący będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez Najemcę w celu realizacji niniejszej Wynajmujący zapewnia, że przetwarzanie danych Najemcy będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zaś zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Szczegółowo kwestie przetwarzania danych osobowych Najemcy przez Wynajmującego regulują postanowienia Ogólnych Warunków Umowy.
 2. Administratorem danych osobowych, które Najemca powierza Wynajmującemu w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu jest Schowajto s.c. z siedzibą w Zielonej Górze 66-002, ul. Nowy Kisielin – Nowa 1.
 3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawodawstwa krajowego, jak również z treścią przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. W celu realizacji umowy Wynajmujący pobiera od Najemcy następujące dane:
 5. nazwisko i imię (ewentualnie nazwa),
 6. adres poczty elektronicznej,
 7. numer telefonu,
 8. adres zamieszkania/siedziby/adres prowadzenia działalności gospodarczej/adres korespondencyjny,
 9. numer NIP/PESEL
 10. Powyższe dane zbierane są i przetwarzane wyłącznie w celu pełnej realizacji umowy najmu pomiędzy jej stronami. Dane, o których mowa w ust. 3 nie będą przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności zaś nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że Najemca wyraził stosowną zgodę w tym
 11. Dane osobowe, powierzane Wynajmującemu przez Najemcę nie będą przekazywane za granicę Rzeczpospolitej
 12. Dane osobowe Najemcy Wynajmujący będzie przechowywać tak długo, jak długo będzie to niezbędne dla realizacji umowy przez cały okres jej obowiązywania oraz do zamknięcia wzajemnych rozliczeń Jeśli Najemca wyraził zgodę na otrzymywanie od Wynajmującego informacji handlowych (newsletter), jego dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane tak długo jak długo ważna pozostanie zgoda Najemcy w tym zakresie. Najemca może swoją zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego swoich danych osobowych cofnąć w każdym momencie, ale pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Wynajmujący dokonał na podstawie zgody Najemcy przed jej cofnięciem.
 13. Wynajmujący informuje Najemcę o prawie do żądania dostępu do dotyczących go danych Najemca ma prawo żądać od Wynajmującego ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Najemca ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Najemca może kontaktować się z Wynajmującym drogą mailową na adres: biuro@schowajto.pl lub telefonicznie pod numerem 504 11 60 60.
 14. Wynajmujący informuje również, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. Podanie Wynajmującemu danych przez Najemcę jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Umowy pomiędzy stronami.
 16. Wynajmujący nie będzie przekazywał danych Najemcy podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków prawem dopuszczanych lub W przypadku dokonania przez Najemcę wyboru opcji ubezpieczeniowej określonej w OWU oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty dodatkowej.
 17. Wynajmujący nie będzie przekazywał danych Najemcy podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków prawem dopuszczanych lub W przypadku dokonania przez Najemcę wyboru opcji ubezpieczeniowej określonej w OWU oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty dodatkowej, Wynajmujący przekaże niezbędne dane Najemcy ubezpieczycielowi PZU S.A., na co Najemca wyraża zgodę podpisując umowę najmu.
Payu